โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 13
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.86 %
ระดับประถมศึกษา
181
จำนวน(คน) 1 0 26 0 0 154
ร้อยละ 0.55 % 0.00 % 14.36 % 0.00 % 0.00 % 85.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
93
จำนวน(คน) 19 9 10 10 0 45
ร้อยละ 20.43 % 9.68 % 10.75 % 10.75 % 0.00 % 48.39 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 288 คน
จำนวน(คน) 21 9 36 10 0 212
ร้อยละ 7.29 % 3.13 % 12.50 % 3.47 % 0.00 % 73.61 %

195 : 2 , 0 , 26 , 0 , 0 , 167...1.03 , 0.00 , 13.33 , 0.00 , 0.00 , 85.64 = 28 : 14.36
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 288 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 26.39%

Powered By www.thaieducation.net