โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 12
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
181
จำนวน(คน) 10 11 4 9 0 147
ร้อยละ 5.52 % 6.08 % 2.21 % 4.97 % 0.00 % 81.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
95
จำนวน(คน) 17 8 8 7 0 55
ร้อยละ 17.89 % 8.42 % 8.42 % 7.37 % 0.00 % 57.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 290 คน
จำนวน(คน) 29 19 12 16 0 214
ร้อยละ 10.00 % 6.55 % 4.14 % 5.52 % 0.00 % 73.79 %

195 : 12 , 11 , 4 , 9 , 0 , 159...6.15 , 5.64 , 2.05 , 4.62 , 0.00 , 81.54 = 36 : 18.46
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 290 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 26.21%

Powered By www.thaieducation.net