โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 13
ร้อยละ 13.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
182
จำนวน(คน) 11 10 4 9 0 148
ร้อยละ 6.04 % 5.49 % 2.20 % 4.95 % 0.00 % 81.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
95
จำนวน(คน) 10 0 5 2 0 78
ร้อยละ 10.53 % 0.00 % 5.26 % 2.11 % 0.00 % 82.11 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 292 คน
จำนวน(คน) 23 10 9 11 0 239
ร้อยละ 7.88 % 3.42 % 3.08 % 3.77 % 0.00 % 81.85 %

197 : 13 , 10 , 4 , 9 , 0 , 161...6.60 , 5.08 , 2.03 , 4.57 , 0.00 , 81.73 = 36 : 18.27
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 292 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 18.15%

Powered By www.thaieducation.net