โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 52
ร้อยละ 3.64 % 1.82 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.55 %
ระดับประถมศึกษา
176
จำนวน(คน) 12 7 9 0 0 148
ร้อยละ 6.82 % 3.98 % 5.11 % 0.00 % 0.00 % 84.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
96
จำนวน(คน) 4 4 7 0 0 81
ร้อยละ 4.17 % 4.17 % 7.29 % 0.00 % 0.00 % 84.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 327 คน
จำนวน(คน) 18 12 16 0 0 281
ร้อยละ 5.50 % 3.67 % 4.89 % 0.00 % 0.00 % 85.93 %

231 : 14 , 8 , 9 , 0 , 0 , 200...6.06 , 3.46 , 3.90 , 0.00 , 0.00 , 86.58 = 31 : 13.42
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 327 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 14.07%

Powered By www.thaieducation.net