โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 51
ร้อยละ 3.64 % 3.64 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.73 %
ระดับประถมศึกษา
176
จำนวน(คน) 15 8 12 0 0 141
ร้อยละ 8.52 % 4.55 % 6.82 % 0.00 % 0.00 % 80.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
96
จำนวน(คน) 4 5 11 0 0 76
ร้อยละ 4.17 % 5.21 % 11.46 % 0.00 % 0.00 % 79.17 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 327 คน
จำนวน(คน) 21 15 23 0 0 268
ร้อยละ 6.42 % 4.59 % 7.03 % 0.00 % 0.00 % 81.96 %

231 : 17 , 10 , 12 , 0 , 0 , 192...7.36 , 4.33 , 5.19 , 0.00 , 0.00 , 83.12 = 39 : 16.88
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 327 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 18.04%

Powered By www.thaieducation.net