โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 1 3 3 0 0 48
ร้อยละ 1.82 % 5.45 % 5.45 % 0.00 % 0.00 % 87.27 %
ระดับประถมศึกษา
176
จำนวน(คน) 24 12 18 0 0 122
ร้อยละ 13.64 % 6.82 % 10.23 % 0.00 % 0.00 % 69.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
96
จำนวน(คน) 6 6 16 0 0 68
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 70.83 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 327 คน
จำนวน(คน) 31 21 37 0 0 238
ร้อยละ 9.48 % 6.42 % 11.31 % 0.00 % 0.00 % 72.78 %

231 : 25 , 15 , 21 , 0 , 0 , 170...10.82 , 6.49 , 9.09 , 0.00 , 0.00 , 73.59 = 61 : 26.41
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 327 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 27.22%

Powered By www.thaieducation.net