โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 1 3 4 0 0 46
ร้อยละ 1.85 % 5.56 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 85.19 %
ระดับประถมศึกษา
178
จำนวน(คน) 27 12 20 0 0 119
ร้อยละ 15.17 % 6.74 % 11.24 % 0.00 % 0.00 % 66.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
96
จำนวน(คน) 8 7 18 0 0 63
ร้อยละ 8.33 % 7.29 % 18.75 % 0.00 % 0.00 % 65.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 328 คน
จำนวน(คน) 36 22 42 0 0 228
ร้อยละ 10.98 % 6.71 % 12.80 % 0.00 % 0.00 % 69.51 %

232 : 28 , 15 , 24 , 0 , 0 , 165...12.07 , 6.47 , 10.34 , 0.00 , 0.00 , 71.12 = 67 : 28.88
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 328 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 30.49%

Powered By www.thaieducation.net