โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 13
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.86 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 50
ร้อยละ 1.85 % 1.85 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 92.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 18
ร้อยละ 9.09 % 4.55 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 90 คน
จำนวน(คน) 4 2 3 0 0 81
ร้อยละ 4.44 % 2.22 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %

68 : 2 , 1 , 2 , 0 , 0 , 63...2.94 , 1.47 , 2.94 , 0.00 , 0.00 , 92.65 = 5 : 7.35
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 90 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00%

Powered By www.thaieducation.net