โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 12
ร้อยละ 7.14 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 2 1 3 0 0 48
ร้อยละ 3.70 % 1.85 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22
จำนวน(คน) 3 1 1 0 0 17
ร้อยละ 13.64 % 4.55 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 77.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 90 คน
จำนวน(คน) 6 3 4 0 0 77
ร้อยละ 6.67 % 3.33 % 4.44 % 0.00 % 0.00 % 85.56 %

68 : 3 , 2 , 3 , 0 , 0 , 60...4.41 , 2.94 , 4.41 , 0.00 , 0.00 , 88.24 = 8 : 11.76
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 90 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 14.44%

Powered By www.thaieducation.net