โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 0 0 0 0 3 50
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 5.66 % 94.34 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 5 4 6 0 8 109
ร้อยละ 3.79 % 3.03 % 4.55 % 0.00 % 6.06 % 82.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 185 คน
จำนวน(คน) 5 4 6 0 11 159
ร้อยละ 2.70 % 2.16 % 3.24 % 0.00 % 5.95 % 85.95 %

185 : 5 , 4 , 6 , 0 , 11 , 159...2.70 , 2.16 , 3.24 , 0.00 , 5.95 , 85.95 = 26 : 14.05
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 185 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 14.05%

Powered By www.thaieducation.net