โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 51
ร้อยละ 1.89 % 0.00 % 1.89 % 0.00 % 0.00 % 96.23 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 3 0 10 0 1 118
ร้อยละ 2.27 % 0.00 % 7.58 % 0.00 % 0.76 % 89.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 185 คน
จำนวน(คน) 4 0 11 0 1 169
ร้อยละ 2.16 % 0.00 % 5.95 % 0.00 % 0.54 % 91.35 %

185 : 4 , 0 , 11 , 0 , 1 , 169...2.16 , 0.00 , 5.95 , 0.00 , 0.54 , 91.35 = 16 : 8.65
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 185 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.65%

Powered By www.thaieducation.net