โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 49
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.00 % 0.00 % 0.00 % 98.00 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 1 4 6 3 10 110
ร้อยละ 0.75 % 2.99 % 4.48 % 2.24 % 7.46 % 82.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 184 คน
จำนวน(คน) 1 4 7 3 10 159
ร้อยละ 0.54 % 2.17 % 3.80 % 1.63 % 5.43 % 86.41 %

184 : 1 , 4 , 7 , 3 , 10 , 159...0.54 , 2.17 , 3.80 , 1.63 , 5.43 , 86.41 = 25 : 13.59
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 13.59%

Powered By www.thaieducation.net