โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 2 1 0 3 3 41
ร้อยละ 4.00 % 2.00 % 0.00 % 6.00 % 6.00 % 82.00 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 1 5 6 4 12 109
ร้อยละ 0.73 % 3.65 % 4.38 % 2.92 % 8.76 % 79.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 3 6 6 7 15 150
ร้อยละ 1.60 % 3.21 % 3.21 % 3.74 % 8.02 % 80.21 %

187 : 3 , 6 , 6 , 7 , 15 , 150...1.60 , 3.21 , 3.21 , 3.74 , 8.02 , 80.21 = 37 : 19.79
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 19.79%

Powered By www.thaieducation.net