โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 0 2 0 3 3 42
ร้อยละ 0.00 % 4.00 % 0.00 % 6.00 % 6.00 % 84.00 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 2 5 7 4 12 104
ร้อยละ 1.49 % 3.73 % 5.22 % 2.99 % 8.96 % 77.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 184 คน
จำนวน(คน) 2 7 7 7 15 146
ร้อยละ 1.09 % 3.80 % 3.80 % 3.80 % 8.15 % 79.35 %

184 : 2 , 7 , 7 , 7 , 15 , 146...1.09 , 3.80 , 3.80 , 3.80 , 8.15 , 79.35 = 38 : 20.65
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 20.65%

Powered By www.thaieducation.net