โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 2 3 2 2 1 12
ร้อยละ 9.09 % 13.64 % 9.09 % 9.09 % 4.55 % 54.55 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 8 8 3 3 1 35
ร้อยละ 13.79 % 13.79 % 5.17 % 5.17 % 1.72 % 60.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 80 คน
จำนวน(คน) 10 11 5 5 2 47
ร้อยละ 12.50 % 13.75 % 6.25 % 6.25 % 2.50 % 58.75 %

80 : 10 , 11 , 5 , 5 , 2 , 47...12.50 , 13.75 , 6.25 , 6.25 , 2.50 , 58.75 = 33 : 41.25
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 80 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 41.25%

Powered By www.thaieducation.net