โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 2 1 2 0 14
ร้อยละ 9.52 % 9.52 % 4.76 % 9.52 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
60
จำนวน(คน) 8 8 3 3 1 37
ร้อยละ 13.33 % 13.33 % 5.00 % 5.00 % 1.67 % 61.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 81 คน
จำนวน(คน) 10 10 4 5 1 51
ร้อยละ 12.35 % 12.35 % 4.94 % 6.17 % 1.23 % 62.96 %

81 : 10 , 10 , 4 , 5 , 1 , 51...12.35 , 12.35 , 4.94 , 6.17 , 1.23 , 62.96 = 30 : 37.04
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 81 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 37.04%

Powered By www.thaieducation.net