โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 3 3 1 3 0 11
ร้อยละ 14.29 % 14.29 % 4.76 % 14.29 % 0.00 % 52.38 %
ระดับประถมศึกษา
60
จำนวน(คน) 9 10 2 3 1 35
ร้อยละ 15.00 % 16.67 % 3.33 % 5.00 % 1.67 % 58.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 81 คน
จำนวน(คน) 12 13 3 6 1 46
ร้อยละ 14.81 % 16.05 % 3.70 % 7.41 % 1.23 % 56.79 %

81 : 12 , 13 , 3 , 6 , 1 , 46...14.81 , 16.05 , 3.70 , 7.41 , 1.23 , 56.79 = 35 : 43.21
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 81 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 43.21%

Powered By www.thaieducation.net