โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 6 6 2 6 0 2
ร้อยละ 27.27 % 27.27 % 9.09 % 27.27 % 0.00 % 9.09 %
ระดับประถมศึกษา
60
จำนวน(คน) 12 12 2 11 1 22
ร้อยละ 20.00 % 20.00 % 3.33 % 18.33 % 1.67 % 36.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 82 คน
จำนวน(คน) 18 18 4 17 1 24
ร้อยละ 21.95 % 21.95 % 4.88 % 20.73 % 1.22 % 29.27 %

82 : 18 , 18 , 4 , 17 , 1 , 24...21.95 , 21.95 , 4.88 , 20.73 , 1.22 , 29.27 = 58 : 70.73
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 82 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 70.73%

Powered By www.thaieducation.net