โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 6 0 1 0 0 46
ร้อยละ 11.32 % 0.00 % 1.89 % 0.00 % 0.00 % 86.79 %
ระดับประถมศึกษา
169
จำนวน(คน) 7 0 9 0 0 153
ร้อยละ 4.14 % 0.00 % 5.33 % 0.00 % 0.00 % 90.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
87
จำนวน(คน) 7 0 13 0 0 67
ร้อยละ 8.05 % 0.00 % 14.94 % 0.00 % 0.00 % 77.01 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 309 คน
จำนวน(คน) 20 0 23 0 0 266
ร้อยละ 6.47 % 0.00 % 7.44 % 0.00 % 0.00 % 86.08 %

222 : 13 , 0 , 10 , 0 , 0 , 199...5.86 , 0.00 , 4.50 , 0.00 , 0.00 , 89.64 = 23 : 10.36
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 309 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 13.92%

Powered By www.thaieducation.net