โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 3 2 2 0 0 49
ร้อยละ 5.36 % 3.57 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
169
จำนวน(คน) 10 4 12 0 0 143
ร้อยละ 5.92 % 2.37 % 7.10 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
87
จำนวน(คน) 3 1 9 0 0 74
ร้อยละ 3.45 % 1.15 % 10.34 % 0.00 % 0.00 % 85.06 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 312 คน
จำนวน(คน) 16 7 23 0 0 266
ร้อยละ 5.13 % 2.24 % 7.37 % 0.00 % 0.00 % 85.26 %

225 : 13 , 6 , 14 , 0 , 0 , 192...5.78 , 2.67 , 6.22 , 0.00 , 0.00 , 85.33 = 33 : 14.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 312 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 14.74%

Powered By www.thaieducation.net