โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 3 2 2 0 0 49
ร้อยละ 5.36 % 3.57 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
170
จำนวน(คน) 10 4 9 0 0 147
ร้อยละ 5.88 % 2.35 % 5.29 % 0.00 % 0.00 % 86.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
87
จำนวน(คน) 4 0 10 0 0 73
ร้อยละ 4.60 % 0.00 % 11.49 % 0.00 % 0.00 % 83.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 313 คน
จำนวน(คน) 17 6 21 0 0 269
ร้อยละ 5.43 % 1.92 % 6.71 % 0.00 % 0.00 % 85.94 %

226 : 13 , 6 , 11 , 0 , 0 , 196...5.75 , 2.65 , 4.87 , 0.00 , 0.00 , 86.73 = 30 : 13.27
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 313 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 14.06%

Powered By www.thaieducation.net