โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 6 2 1 0 0 47
ร้อยละ 10.71 % 3.57 % 1.79 % 0.00 % 0.00 % 83.93 %
ระดับประถมศึกษา
167
จำนวน(คน) 6 0 12 2 0 147
ร้อยละ 3.59 % 0.00 % 7.19 % 1.20 % 0.00 % 88.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
85
จำนวน(คน) 3 0 9 1 0 72
ร้อยละ 3.53 % 0.00 % 10.59 % 1.18 % 0.00 % 84.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 308 คน
จำนวน(คน) 15 2 22 3 0 266
ร้อยละ 4.87 % 0.65 % 7.14 % 0.97 % 0.00 % 86.36 %

223 : 12 , 2 , 13 , 2 , 0 , 194...5.38 , 0.90 , 5.83 , 0.90 , 0.00 , 87.00 = 29 : 13.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 308 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64%

Powered By www.thaieducation.net