โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 2 2 2 0 0 52
ร้อยละ 3.45 % 3.45 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 89.66 %
ระดับประถมศึกษา
175
จำนวน(คน) 10 6 13 1 0 145
ร้อยละ 5.71 % 3.43 % 7.43 % 0.57 % 0.00 % 82.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 6 0 7 0 0 52
ร้อยละ 9.23 % 0.00 % 10.77 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 298 คน
จำนวน(คน) 18 8 22 1 0 249
ร้อยละ 6.04 % 2.68 % 7.38 % 0.34 % 0.00 % 83.56 %

233 : 12 , 8 , 15 , 1 , 0 , 197...5.15 , 3.43 , 6.44 , 0.43 , 0.00 , 84.55 = 36 : 15.45
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 298 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 16.44%

Powered By www.thaieducation.net