โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 2 2 2 0 0 52
ร้อยละ 3.45 % 3.45 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 89.66 %
ระดับประถมศึกษา
175
จำนวน(คน) 10 7 14 1 0 143
ร้อยละ 5.71 % 4.00 % 8.00 % 0.57 % 0.00 % 81.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 6 0 7 0 0 52
ร้อยละ 9.23 % 0.00 % 10.77 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 298 คน
จำนวน(คน) 18 9 23 1 0 247
ร้อยละ 6.04 % 3.02 % 7.72 % 0.34 % 0.00 % 82.89 %

233 : 12 , 9 , 16 , 1 , 0 , 195...5.15 , 3.86 , 6.87 , 0.43 , 0.00 , 83.69 = 38 : 16.31
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 298 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 17.11%

Powered By www.thaieducation.net