โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 3 0 5 0 0 49
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 8.77 % 0.00 % 0.00 % 85.96 %
ระดับประถมศึกษา
176
จำนวน(คน) 7 4 22 2 0 141
ร้อยละ 3.98 % 2.27 % 12.50 % 1.14 % 0.00 % 80.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 1 0 6 0 0 59
ร้อยละ 1.52 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 89.39 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 299 คน
จำนวน(คน) 11 4 33 2 0 249
ร้อยละ 3.68 % 1.34 % 11.04 % 0.67 % 0.00 % 83.28 %

233 : 10 , 4 , 27 , 2 , 0 , 190...4.29 , 1.72 , 11.59 , 0.86 , 0.00 , 81.55 = 43 : 18.45
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 299 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 16.72%

Powered By www.thaieducation.net