โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 4 1 6 0 0 48
ร้อยละ 6.78 % 1.69 % 10.17 % 0.00 % 0.00 % 81.36 %
ระดับประถมศึกษา
176
จำนวน(คน) 9 5 24 2 0 136
ร้อยละ 5.11 % 2.84 % 13.64 % 1.14 % 0.00 % 77.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 2 0 7 0 0 56
ร้อยละ 3.08 % 0.00 % 10.77 % 0.00 % 0.00 % 86.15 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 300 คน
จำนวน(คน) 15 6 37 2 0 240
ร้อยละ 5.00 % 2.00 % 12.33 % 0.67 % 0.00 % 80.00 %

235 : 13 , 6 , 30 , 2 , 0 , 184...5.53 , 2.55 , 12.77 , 0.85 , 0.00 , 78.30 = 51 : 21.70
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 300 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net