โรงเรียนนาโกวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 2 1 1 2 1 22
ร้อยละ 6.90 % 3.45 % 3.45 % 6.90 % 3.45 % 75.86 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 3 1 2 1 2 73
ร้อยละ 3.66 % 1.22 % 2.44 % 1.22 % 2.44 % 89.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 111 คน
จำนวน(คน) 5 2 3 3 3 95
ร้อยละ 4.50 % 1.80 % 2.70 % 2.70 % 2.70 % 85.59 %

111 : 5 , 2 , 3 , 3 , 3 , 95...4.50 , 1.80 , 2.70 , 2.70 , 2.70 , 85.59 = 16 : 14.41
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 111 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 14.41%

Powered By www.thaieducation.net