โรงเรียนนาโกวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 3 1 1 2 2 25
ร้อยละ 8.82 % 2.94 % 2.94 % 5.88 % 5.88 % 73.53 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 4 1 2 3 1 66
ร้อยละ 5.19 % 1.30 % 2.60 % 3.90 % 1.30 % 85.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 111 คน
จำนวน(คน) 7 2 3 5 3 91
ร้อยละ 6.31 % 1.80 % 2.70 % 4.50 % 2.70 % 81.98 %

111 : 7 , 2 , 3 , 5 , 3 , 91...6.31 , 1.80 , 2.70 , 4.50 , 2.70 , 81.98 = 20 : 18.02
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 111 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 18.02%

Powered By www.thaieducation.net