โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
257
จำนวน(คน) 3 3 10 6 10 225
ร้อยละ 1.17 % 1.17 % 3.89 % 2.33 % 3.89 % 87.55 %
ระดับประถมศึกษา
1314
จำนวน(คน) 25 23 34 12 57 1163
ร้อยละ 1.90 % 1.75 % 2.59 % 0.91 % 4.34 % 88.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1571 คน
จำนวน(คน) 28 26 44 18 67 1388
ร้อยละ 1.78 % 1.65 % 2.80 % 1.15 % 4.26 % 88.35 %

1571 : 28 , 26 , 44 , 18 , 67 , 1388...1.78 , 1.65 , 2.80 , 1.15 , 4.26 , 88.35 = 183 : 11.65
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1571 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 183 คน คิดเป็นร้อยละ 11.65%

Powered By www.thaieducation.net