โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
256
จำนวน(คน) 6 7 15 3 15 210
ร้อยละ 2.34 % 2.73 % 5.86 % 1.17 % 5.86 % 82.03 %
ระดับประถมศึกษา
1316
จำนวน(คน) 45 36 79 12 77 1067
ร้อยละ 3.42 % 2.74 % 6.00 % 0.91 % 5.85 % 81.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1572 คน
จำนวน(คน) 51 43 94 15 92 1277
ร้อยละ 3.24 % 2.74 % 5.98 % 0.95 % 5.85 % 81.23 %

1572 : 51 , 43 , 94 , 15 , 92 , 1277...3.24 , 2.74 , 5.98 , 0.95 , 5.85 , 81.23 = 295 : 18.77
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1572 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 295 คน คิดเป็นร้อยละ 18.77%

Powered By www.thaieducation.net