โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
256
จำนวน(คน) 25 13 37 4 25 152
ร้อยละ 9.77 % 5.08 % 14.45 % 1.56 % 9.77 % 59.38 %
ระดับประถมศึกษา
1316
จำนวน(คน) 88 52 152 16 176 832
ร้อยละ 6.69 % 3.95 % 11.55 % 1.22 % 13.37 % 63.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1572 คน
จำนวน(คน) 113 65 189 20 201 984
ร้อยละ 7.19 % 4.13 % 12.02 % 1.27 % 12.79 % 62.60 %

1572 : 113 , 65 , 189 , 20 , 201 , 984...7.19 , 4.13 , 12.02 , 1.27 , 12.79 , 62.60 = 588 : 37.40
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1572 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 588 คน คิดเป็นร้อยละ 37.40%

Powered By www.thaieducation.net