โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
354
จำนวน(คน) 15 7 14 11 10 297
ร้อยละ 4.24 % 1.98 % 3.95 % 3.11 % 2.82 % 83.90 %
ระดับประถมศึกษา
1316
จำนวน(คน) 49 21 65 41 48 1092
ร้อยละ 3.72 % 1.60 % 4.94 % 3.12 % 3.65 % 82.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1670 คน
จำนวน(คน) 64 28 79 52 58 1389
ร้อยละ 3.83 % 1.68 % 4.73 % 3.11 % 3.47 % 83.17 %

1670 : 64 , 28 , 79 , 52 , 58 , 1389...3.83 , 1.68 , 4.73 , 3.11 , 3.47 , 83.17 = 281 : 16.83
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1670 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 281 คน คิดเป็นร้อยละ 16.83%

Powered By www.thaieducation.net