โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
354
จำนวน(คน) 20 9 16 14 14 281
ร้อยละ 5.65 % 2.54 % 4.52 % 3.95 % 3.95 % 79.38 %
ระดับประถมศึกษา
1316
จำนวน(คน) 55 24 71 43 50 1073
ร้อยละ 4.18 % 1.82 % 5.40 % 3.27 % 3.80 % 81.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1670 คน
จำนวน(คน) 75 33 87 57 64 1354
ร้อยละ 4.49 % 1.98 % 5.21 % 3.41 % 3.83 % 81.08 %

1670 : 75 , 33 , 87 , 57 , 64 , 1354...4.49 , 1.98 , 5.21 , 3.41 , 3.83 , 81.08 = 316 : 18.92
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1670 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 316 คน คิดเป็นร้อยละ 18.92%

Powered By www.thaieducation.net