โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
353
จำนวน(คน) 0 1 0 3 16 333
ร้อยละ 0.00 % 0.28 % 0.00 % 0.85 % 4.53 % 94.33 %
ระดับประถมศึกษา
1311
จำนวน(คน) 60 28 110 88 36 989
ร้อยละ 4.58 % 2.14 % 8.39 % 6.71 % 2.75 % 75.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1664 คน
จำนวน(คน) 60 29 110 91 52 1322
ร้อยละ 3.61 % 1.74 % 6.61 % 5.47 % 3.13 % 79.45 %

1664 : 60 , 29 , 110 , 91 , 52 , 1322...3.61 , 1.74 , 6.61 , 5.47 , 3.13 , 79.45 = 342 : 20.55
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1664 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 342 คน คิดเป็นร้อยละ 20.55%

Powered By www.thaieducation.net