โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
349
จำนวน(คน) 9 20 30 29 50 211
ร้อยละ 2.58 % 5.73 % 8.60 % 8.31 % 14.33 % 60.46 %
ระดับประถมศึกษา
1312
จำนวน(คน) 29 62 140 91 202 788
ร้อยละ 2.21 % 4.73 % 10.67 % 6.94 % 15.40 % 60.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1661 คน
จำนวน(คน) 38 82 170 120 252 999
ร้อยละ 2.29 % 4.94 % 10.23 % 7.22 % 15.17 % 60.14 %

1661 : 38 , 82 , 170 , 120 , 252 , 999...2.29 , 4.94 , 10.23 , 7.22 , 15.17 , 60.14 = 662 : 39.86
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1661 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 662 คน คิดเป็นร้อยละ 39.86%

Powered By www.thaieducation.net