โรงเรียนบ้านคลองไคร (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 0 11 5 0 0 44
ร้อยละ 0.00 % 18.33 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 73.33 %
ระดับประถมศึกษา
210
จำนวน(คน) 8 9 25 0 0 168
ร้อยละ 3.81 % 4.29 % 11.90 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
152
จำนวน(คน) 12 4 24 0 0 112
ร้อยละ 7.89 % 2.63 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 73.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 422 คน
จำนวน(คน) 20 24 54 0 0 324
ร้อยละ 4.74 % 5.69 % 12.80 % 0.00 % 0.00 % 76.78 %

270 : 8 , 20 , 30 , 0 , 0 , 212...2.96 , 7.41 , 11.11 , 0.00 , 0.00 , 78.52 = 58 : 21.48
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 422 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 98 คน คิดเป็นร้อยละ 23.22%

Powered By www.thaieducation.net