โรงเรียนบ้านคลองไคร (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 2 8 4 1 0 46
ร้อยละ 3.28 % 13.11 % 6.56 % 1.64 % 0.00 % 75.41 %
ระดับประถมศึกษา
211
จำนวน(คน) 8 11 20 1 0 171
ร้อยละ 3.79 % 5.21 % 9.48 % 0.47 % 0.00 % 81.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
155
จำนวน(คน) 11 1 28 0 0 115
ร้อยละ 7.10 % 0.65 % 18.06 % 0.00 % 0.00 % 74.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 427 คน
จำนวน(คน) 21 20 52 2 0 332
ร้อยละ 4.92 % 4.68 % 12.18 % 0.47 % 0.00 % 77.75 %

272 : 10 , 19 , 24 , 2 , 0 , 217...3.68 , 6.99 , 8.82 , 0.74 , 0.00 , 79.78 = 55 : 20.22
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 427 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25%

Powered By www.thaieducation.net