โรงเรียนบ้านคลองไคร (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 2 10 5 1 0 41
ร้อยละ 3.39 % 16.95 % 8.47 % 1.69 % 0.00 % 69.49 %
ระดับประถมศึกษา
204
จำนวน(คน) 10 12 23 1 0 158
ร้อยละ 4.90 % 5.88 % 11.27 % 0.49 % 0.00 % 77.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
167
จำนวน(คน) 16 1 31 0 0 119
ร้อยละ 9.58 % 0.60 % 18.56 % 0.00 % 0.00 % 71.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 430 คน
จำนวน(คน) 28 23 59 2 0 318
ร้อยละ 6.51 % 5.35 % 13.72 % 0.47 % 0.00 % 73.95 %

263 : 12 , 22 , 28 , 2 , 0 , 199...4.56 , 8.37 , 10.65 , 0.76 , 0.00 , 75.67 = 64 : 24.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 430 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 112 คน คิดเป็นร้อยละ 26.05%

Powered By www.thaieducation.net