โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 16
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 94.12 %
ระดับประถมศึกษา
31
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 30
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.23 % 0.00 % 0.00 % 96.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 48 คน
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 46
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 95.83 %

48 : 0 , 0 , 2 , 0 , 0 , 46...0.00 , 0.00 , 4.17 , 0.00 , 0.00 , 95.83 = 2 : 4.17
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 48 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17%

Powered By www.thaieducation.net