โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 41
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.38 % 0.00 % 0.00 % 97.62 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 5 0 2 1 0 112
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 1.67 % 0.83 % 0.00 % 93.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 5 0 9 2 0 29
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 20.00 % 4.44 % 0.00 % 64.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 10 0 12 3 0 182
ร้อยละ 4.83 % 0.00 % 5.80 % 1.45 % 0.00 % 87.92 %

162 : 5 , 0 , 3 , 1 , 0 , 153...3.09 , 0.00 , 1.85 , 0.62 , 0.00 , 94.44 = 9 : 5.56
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.08%

Powered By www.thaieducation.net