โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 46
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.13 % 0.00 % 0.00 % 97.87 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 5 0 2 1 0 112
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 1.67 % 0.83 % 0.00 % 93.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 0 0 6 1 0 38
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.33 % 2.22 % 0.00 % 84.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 212 คน
จำนวน(คน) 5 0 9 2 0 196
ร้อยละ 2.36 % 0.00 % 4.25 % 0.94 % 0.00 % 92.45 %

167 : 5 , 0 , 3 , 1 , 0 , 158...2.99 , 0.00 , 1.80 , 0.60 , 0.00 , 94.61 = 9 : 5.39
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 212 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.55%

Powered By www.thaieducation.net