โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 45
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.17 % 0.00 % 0.00 % 97.83 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 5 0 2 1 0 117
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 1.60 % 0.80 % 0.00 % 93.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 0 0 6 1 0 42
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.24 % 2.04 % 0.00 % 85.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 220 คน
จำนวน(คน) 5 0 9 2 0 204
ร้อยละ 2.27 % 0.00 % 4.09 % 0.91 % 0.00 % 92.73 %

171 : 5 , 0 , 3 , 1 , 0 , 162...2.92 , 0.00 , 1.75 , 0.58 , 0.00 , 94.74 = 9 : 5.26
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 220 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.27%

Powered By www.thaieducation.net