โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 5 0 1 0 0 40
ร้อยละ 10.87 % 0.00 % 2.17 % 0.00 % 0.00 % 86.96 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 2 10 20 0 0 84
ร้อยละ 1.72 % 8.62 % 17.24 % 0.00 % 0.00 % 72.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 10 0 0 0 0 46
ร้อยละ 17.86 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 82.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 218 คน
จำนวน(คน) 17 10 21 0 0 170
ร้อยละ 7.80 % 4.59 % 9.63 % 0.00 % 0.00 % 77.98 %

162 : 7 , 10 , 21 , 0 , 0 , 124...4.32 , 6.17 , 12.96 , 0.00 , 0.00 , 76.54 = 38 : 23.46
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 218 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 22.02%

Powered By www.thaieducation.net