โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 45
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.17 % 0.00 % 0.00 % 97.83 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 5 13 25 0 0 73
ร้อยละ 4.31 % 11.21 % 21.55 % 0.00 % 0.00 % 62.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 20 0 4 0 0 32
ร้อยละ 35.71 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 57.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 218 คน
จำนวน(คน) 25 13 30 0 0 150
ร้อยละ 11.47 % 5.96 % 13.76 % 0.00 % 0.00 % 68.81 %

162 : 5 , 13 , 26 , 0 , 0 , 118...3.09 , 8.02 , 16.05 , 0.00 , 0.00 , 72.84 = 44 : 27.16
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 218 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 31.19%

Powered By www.thaieducation.net