โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 43
ร้อยละ 2.22 % 0.00 % 2.22 % 0.00 % 0.00 % 95.56 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 4 14 25 0 0 70
ร้อยละ 3.54 % 12.39 % 22.12 % 0.00 % 0.00 % 61.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 25 0 3 0 0 31
ร้อยละ 42.37 % 0.00 % 5.08 % 0.00 % 0.00 % 52.54 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 217 คน
จำนวน(คน) 30 14 29 0 0 144
ร้อยละ 13.82 % 6.45 % 13.36 % 0.00 % 0.00 % 66.36 %

158 : 5 , 14 , 26 , 0 , 0 , 113...3.16 , 8.86 , 16.46 , 0.00 , 0.00 , 71.52 = 45 : 28.48
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 217 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 33.64%

Powered By www.thaieducation.net