โรงเรียนบ้านทุ่งครก (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 2 4 0 0 0 53
ร้อยละ 3.39 % 6.78 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 89.83 %
ระดับประถมศึกษา
260
จำนวน(คน) 9 10 26 3 0 212
ร้อยละ 3.46 % 3.85 % 10.00 % 1.15 % 0.00 % 81.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 319 คน
จำนวน(คน) 11 14 26 3 0 265
ร้อยละ 3.45 % 4.39 % 8.15 % 0.94 % 0.00 % 83.07 %

319 : 11 , 14 , 26 , 3 , 0 , 265...3.45 , 4.39 , 8.15 , 0.94 , 0.00 , 83.07 = 54 : 16.93
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 319 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 16.93%

Powered By www.thaieducation.net