โรงเรียนบ้านทุ่งครก (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 58
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.92 % 0.00 % 0.00 % 95.08 %
ระดับประถมศึกษา
261
จำนวน(คน) 4 10 22 0 0 225
ร้อยละ 1.53 % 3.83 % 8.43 % 0.00 % 0.00 % 86.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 322 คน
จำนวน(คน) 4 10 25 0 0 283
ร้อยละ 1.24 % 3.11 % 7.76 % 0.00 % 0.00 % 87.89 %

322 : 4 , 10 , 25 , 0 , 0 , 283...1.24 , 3.11 , 7.76 , 0.00 , 0.00 , 87.89 = 39 : 12.11
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 322 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 12.11%

Powered By www.thaieducation.net