โรงเรียนคลองพน (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
107
จำนวน(คน) 13 10 4 0 0 80
ร้อยละ 12.15 % 9.35 % 3.74 % 0.00 % 0.00 % 74.77 %
ระดับประถมศึกษา
485
จำนวน(คน) 35 15 33 1 0 401
ร้อยละ 7.22 % 3.09 % 6.80 % 0.21 % 0.00 % 82.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 592 คน
จำนวน(คน) 48 25 37 1 0 481
ร้อยละ 8.11 % 4.22 % 6.25 % 0.17 % 0.00 % 81.25 %

592 : 48 , 25 , 37 , 1 , 0 , 481...8.11 , 4.22 , 6.25 , 0.17 , 0.00 , 81.25 = 111 : 18.75
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 592 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 111 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75%

Powered By www.thaieducation.net