โรงเรียนคลองพน (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
104
จำนวน(คน) 10 8 4 8 5 69
ร้อยละ 9.62 % 7.69 % 3.85 % 7.69 % 4.81 % 66.35 %
ระดับประถมศึกษา
488
จำนวน(คน) 43 18 33 15 36 343
ร้อยละ 8.81 % 3.69 % 6.76 % 3.07 % 7.38 % 70.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 592 คน
จำนวน(คน) 53 26 37 23 41 412
ร้อยละ 8.95 % 4.39 % 6.25 % 3.89 % 6.93 % 69.59 %

592 : 53 , 26 , 37 , 23 , 41 , 412...8.95 , 4.39 , 6.25 , 3.89 , 6.93 , 69.59 = 180 : 30.41
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 592 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 180 คน คิดเป็นร้อยละ 30.41%

Powered By www.thaieducation.net