โรงเรียนคลองพน (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
105
จำนวน(คน) 13 8 4 8 7 65
ร้อยละ 12.38 % 7.62 % 3.81 % 7.62 % 6.67 % 61.90 %
ระดับประถมศึกษา
489
จำนวน(คน) 28 17 26 17 16 385
ร้อยละ 5.73 % 3.48 % 5.32 % 3.48 % 3.27 % 78.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 594 คน
จำนวน(คน) 41 25 30 25 23 450
ร้อยละ 6.90 % 4.21 % 5.05 % 4.21 % 3.87 % 75.76 %

594 : 41 , 25 , 30 , 25 , 23 , 450...6.90 , 4.21 , 5.05 , 4.21 , 3.87 , 75.76 = 144 : 24.24
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 594 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 144 คน คิดเป็นร้อยละ 24.24%

Powered By www.thaieducation.net